§ 2 - Przetwarzanie danych osobowych

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości, na terenie Scharffenberg Apartments, w częściach wspólnych nieruchomości funkcjonuje całodobowy monitoring wizyjny.

2. Scharffenberg Apartments jest Administratorem Danych Osobowych oraz nie udostępnia zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych osobom trzecim z wyłączeniem odpowiednich służb i organów państwowych po otrzymaniu pisemnej prośby lub wezwania wystosowanego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Scharffenberg Apartments zobowiązuje się poinformować osoby, których dane będą przekazywane osobom trzecim, o tym fakcie.

3. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje polityka ochrony prywatności dostępna na stronie internetowej pod adresem www.scharffenberg.pl.