§ 4 - Zameldowanie

1. Gość zobowiązany jest do ustalenia z Scharffenberg Apartments dokładnej godziny przyjazdu najpóźniej na 24 godziny przed datą przyjazdu celem przygotowania apartamentu i kluczy do apartamentu przez personel Scharffenberg Apartments.

2. Apartament jest do dyspozycji gości od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu (chyba, że wskazano inaczej w potwierdzeniu rezerwacji).

3. Zameldowanie odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem Gościa. Po zameldowaniu Gość otrzymuje klucz do apartamentu wraz z chipem do bram wejściowych oraz zostanie mu zaprezentowany apartament.

4. Scharffenberg Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa, który znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Scharffenberg Apartments m.in. wyrządzając szkodę w mieniu Scharffenberg Apartments lub w mieniu, lub zdrowiu, innych Gości, pracowników Scharffenberg Apartments lub w inny sposób zakłócał spokój w Scharffenberg Apartments. 

W takiej sytuacji Gościowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i w związku z tym zwrot przedpłaty dokonanej przy rezerwacji apartamentu, jak również zobowiązany jest on do uiszczenia całości ceny zgodnie z dokonaną rezerwacją.

5. Wymeldowanie odbywa się w dniu wyjazdu Gości, zgodnie z dokonaną rezerwacją, w godzinach 8:00-11:00. Odbiór kluczy dokonuje się w apartamencie zajmowanym przez Gościa w obecności upoważnionej osoby ze strony Scharffenberg Apartments.

6. Pozostawanie przez Gościa w apartamencie lub pozostawienie rzeczy w apartamencie po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie pobytu bez zgody Scharffenberg Apartments. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, Gość zobowiązany jest do zapłaty ceny za pół Doby Pobytowej, chyba że opuszczenie pokoju następuje po godz. 14.00 wówczas Gość zobowiązany jest do zapłaty ceny za pełną Dobą Pobytową.

7. Wymeldowując się z Scharffenberg Apartments Gość zobowiązany jest zabrać wszelkie przedmioty osobistego użytku. W przypadku ich pozostawienia w apartamencie zostaną one odesłane przez Scharffenberg Apartments na wskazany przez Gościa adres na jego koszt i ryzyko. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji w ciągu 3 miesięcy Scharffenberg Apartments jest uprawnione do protokolarnego przekazania pozostawionych przedmiotów uprawnionym organom administracji publicznej.