§ 5 - Reklamacje

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące prawidłowości wykonywania umowy rezerwacyjnej lub niezgodności z niniejszym regulaminem, dla ułatwienia i przyspieszenia procesu reklamacyjnego, mogą być - oprócz drogi pisemnej lub ustnej - kierowane na adres e-mail: apartments@scharffenberg.pl w temacie wpisać należy „Reklamacja” i podać datę pobytu lub pod numerem telefonu +48 531 280 005. Scharffenberg Apartments poczyni wszelkie starania, aby niezwłocznie usunąć jakiekolwiek uchybienia.

2. Wszelkie reklamacje złożone przez Gości rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej złożenia.

3. Scharffenberg Apartments świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Goście proszeni są o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Biurze celem niezwłocznego usunięcia niedogodności.