§ 6 - Przepisy porządkowe

1. W Scharffenberg Apartments, na terenie całego obiektu, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i korzystania z otwartego ognia. Gość niestosujący się do zakazu palenia tytoniu zostanie obciążony kosztem dearomatyzacji pomieszczenia w kwocie 500 €. Obciążenie może zostać nałożone także jeżeli w wynajmowanym apartamencie lub w części wspólnej obiektu będzie wyczuwalna woń dymu papierosowego lub uzasadnione przypuszczenie, że zakaz palenia został złamany.

2. W Scharffenberg Apartments obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 w nocy do 8:00 następnego dnia. W godzinach ciszy nocnej Gość i osoby korzystające z usług apartamentów mają obowiązek zachowywania się w sposób niezakłócający pobytu innych Gości.

3. Goście zobowiązani są zgłosić Scharffenberg Apartments obecność dzieci do lat 6 (ich pobyt jest bezpłatny na łóżku z rodzicami lub we własnym łóżeczku albo łóżeczku zapewnionym przez Scharffenberg Apartments we własnym zakresie). Liczba osób mogących przebywać w apartamencie jest ograniczona do liczby osób podanej w ofercie.

4. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 8:00 do 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do apartamentu według aktualnego Cennika dostępnego w Biurze apartamentów oraz dostępnego na stronie internetowej.

5. Wprowadzenie przez Gości kotów i psów do Scharffenberg Apartments nie podlega dodatkowej opłacie. Właściciel psa jest zobowiązany do prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu na terenie obiektu oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę. Właściciel zwierzęcia odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzę na zasadach ogólnych. Ponadto jest zobowiązany do dopilnowania, aby zachowanie zwierzęcia nie zakłócało spokoju pozostałych Gości.

6. Wprowadzenie przez Gości innych zwierząt niż koty i psy do Scharffenberg Apartments wymaga zgody Scharffenberg Apartments.

7. Goście odpowiedzialni są za zabezpieczanie apartamentu przed kradzieżą. Należy dokładnie zamykać drzwi i okna przed każdorazowym opuszczeniem apartamentu, starannie zabezpieczać klucze i chip do domofonu, nie przekazywać klucza ani chipa osobom trzecim. Za zagubienie lub zniszczenie klucza z chipem obowiązuje opłata w wysokości 300 złotych obejmująca koszty usługi ślusarskiej wraz z wymianą zamka na nowy oraz dorobieniem nowych kluczy.

8. Goście zobowiązani są do należytego dbania o stan apartamentu. Należy wyłączać zbędne oświetlenie, każdorazowo podczas opuszczania apartamentu wyłączać klimatyzację, zamykać zbędny wypływ wody, wyłączać niepotrzebne urządzenia elektryczne.

9. Z uwagi na bezpieczeństwo Gości i mienia Scharffenberg Apartments zabronione jest używanie w apartamentach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższy zapis nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz zasilaczy komputerowych.

10. Goście zobowiązani są do pozostawienia wynajmowanego Apartamentu w stanie identycznym do zastałego podczas zameldowania. Jeżeli podczas wymeldowania obsługa lub pracownik Scharffenberg Apartments stwierdzą że stan Apartamentu znacząco odbiega od stanu w którym Apartament został przekazany, Scharffenberg Apartments zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty dodatkowej zgodnej z Cennikiem, obejmującej koszt sprzątania Apartamentu.

11. W przypadku rażącego naruszania norm współżycia społecznego i komfortu pozostałych użytkowników lub naruszenie zapisów Regulaminu Scharffenberg Apartments, Scharffenberg Apartments zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościom umowy bez prawa zwrotu uiszczonej już kwoty za niewykorzystany pobyt.

12. Gość jest odpowiedzialny na zasadach ogólnych za wyrządzone przez niego szkody w mieniu lub zaginięcie przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń technicznych znajdujących się w Scharffenberg Apartments.

13. W Scharffenberg Apartments zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich. W przypadku zakłócenia ciszy i porządku lub nieobyczajnego zachowania Gość ponosi wszelką odpowiedzialność za spowodowanie konieczności przeprowadzenia interwencji przez Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną lub inne służby. Kosztami przeprowadzenia akcji Scharffenberg Apartments obciąży Gościa za każdą interwencję wywołaną przez zachowanie Gościa w tym samym zakresie w jakim kosztami obciążono Scharffenberg Apartments.

14. Każdorazowe użycie alarmu przeciwpożarowego w przypadku innym niż pożar spowodowany przez osobę lub czynniki trzecie skutkuje nałożeniem na Gościa kary w wysokości 500 €. Gość ponosi wszelką odpowiedzialność za spowodowanie konieczności przeprowadzenia interwencji przez Straż Pożarną lub inne służby w związku z użyciem alarmu przeciwpożarowego. Kosztami przeprowadzenia akcji Scharffenberg Apartments obciąży Gościa za każdą interwencję wywołaną przez zachowanie Gościa w tym samym zakresie w jakim kosztami obciążono Scharffenberg Apartments. Nieuzasadnione użycie gaśnicy lub hydrantu skutkuje nałożeniem na Gościa kary w wysokości wyrządzonych szkód.

Palenie w Apartamencie i/lub wywołanie trwałych skutków w postaci pozostawionego zapachu - opłata na rzecz dearomatyzacji pomieszczenia - 500 €