Regulamin apartamentów

§ 1 - Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, w szczególności dokonywania i anulowania rezerwacji, terminów i sposobów dokonywania płatności, sposobów potwierdzania rezerwacji i wnoszenia reklamacji, zbierania danych osobowych klientów Scharffenberg Apartments, zasad zameldowywania i wymeldowywania oraz opisuje powinności Scharffenberg Apartments i Gości w Scharffenberg Apartments.

2. Poszczególne określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

a) Scharffenberg Apartments – działalność polegającą na wynajmie krótkoterminowym apartamentów mieszczących się przy ul. Grodzkiej 3 w Krakowie, tel. +48 12 307 13 11, e-mail: apartments@scharffenberg.pl  - prowadzoną przez Katarzynę Bobilewicz lub podmiot prowadzący tę działalność albo obiekt w którym ta działalność jest prowadzona,

b) Gość - osoba przebywająca na terenie lub w obiekcie Scharffenberg Apartments i korzystająca z usług Scharffenberg Apartments, jak również osoby dokonujące rezerwacji apartamentu na odległość,

c) Operator - operator systemu rezerwacji online, który działa na rzecz i w imieniu Scharffenberg Apartments – Katarzyna Bobilewicz, ul. Grodzka 3, 31-006 Kraków,
NIP 573-025-07-98,  REGON 150933037,

d) Doba pobytu (pobytowa) – okres pobytu Gościa w Scharffenberg Apartments począwszy od godz. 16:00 do godz. 11:00 dnia następnego,

e) Umowa rezerwacji apartamentu – umowa zawarta z Scharffenberg Apartments lub Operatorem określająca warunki i zakres korzystania z usług Scharffenberg Apartments,

f) Cennik – stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu, zestawienie oferty cenowej wraz z podaniem cen i opłat za poszczególne usługi lub świadczenia świadczone przez Scharffenberg Apartments – podane do publicznej wiadomości i dostępne na stronie internetowej Scharffenberg Apartments,

g) Okres bezpłatnej anulacji – okres przed datą planowanego przyjazdu do Scharffenberg Apartments podczas którego Gość może anulować/odwołać Umowę rezerwacji apartamentu bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.

h) Rzecz wniesiona - rzecz, która w czasie korzystania przez gościa z usług Scharffenberg Apartments znajduje się w obiekcie apartamentów albo znajduje się poza nim, a została powierzona Scharffenberg Apartments lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym; rzeczą wniesioną jest również rzecz, która w krótkim, zwyczajowo przyjętym okresie poprzedzającym lub następującym po tym, kiedy gość korzystał z usług Scharffenberg Apartments, została powierzona Scharffenberg Apartments lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym; pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione. Scharffenberg Apartments może za nie odpowiadać jako przechowawca, jeżeli została zawarta w tym zakresie odrębna umowa przechowania. Scharffenberg Apartments nie prowadzi stałej bagażowni, z uwagi na tę okoliczność do zabezpieczenia bagażu w braku odmiennych ustaleń zobowiązany jest wyłącznie Gość.

3. Regulamin oraz inne dokumenty w nim wymienione dostępny jest do wglądu na stronie Internetowej: www.scharffenberg.pl

§ 2 - Przetwarzanie danych osobowych

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości, na terenie Scharffenberg Apartments, w częściach wspólnych nieruchomości funkcjonuje całodobowy monitoring wizyjny.

2. Scharffenberg Apartments jest Administratorem Danych Osobowych oraz nie udostępnia zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych osobom trzecim z wyłączeniem odpowiednich służb i organów państwowych po otrzymaniu pisemnej prośby lub wezwania wystosowanego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Scharffenberg Apartments zobowiązuje się poinformować osoby, których dane będą przekazywane osobom trzecim, o tym fakcie.

3. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje polityka ochrony prywatności dostępna na stronie internetowej pod adresem www.scharffenberg.pl.

 

§ 3 - Rezerwacje

1. Umowa rezerwacji apartamentu zawierana jest telefonicznie lub e-mailowo przez formularz rezerwacyjny na stronie www.scharffenberg.pl z Scharffenberg Apartments, bądź za pośrednictwem systemu rezerwacji online prowadzonego przez Operatora lub podmiot przez niego upoważniony. Dokonując rezerwacji Gość pouczony zostanie o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Scharffenberg Apartments bądź Operatora dla realizacji rezerwacji i korzystania z usług Scharffenberg Apartments.

2. Rezerwacji dokonuje się określając liczbę Dób Pobytowych, przez które Gość zamierza korzystać z usług Scharffenberg Apartments.

3. Rezerwacji można dokonywać w taryfie Zwrotnej, których ceny określone zostały w Cenniku. W taryfie Zwrotnej obowiązuje 2 dniowy okres bezpłatnej anulacji licząc w tył, od dnia planowanego przyjazdu włącznie. Scharffenberg Apartments zastrzega sobie prawo do skracania lub wydłużania okresu bezpłatnej anulacji rezerwacji z zachowaniem obowiązku informacyjnego wobec Gościa.

4. Do dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie zabezpieczenia przez Gościa w postaci podania numeru karty kredytowej lub płatniczej, danych posiadacza karty, daty ważności karty i kodu CVC oraz upoważnienia do obciążenia rachunku karty, albo dokonanie płatności z góry.

5. Z chwilą otrzymania zgłoszenia rezerwacyjnego Scharffenberg Apartments lub Operator wysyła na podany przez Gościa adres e-mail informację o sposobach uiszczenia przedpłaty tytułem zaliczki na poczet świadczonych usług. W przypadku wyboru formy płatności przelewem tradycyjnym Scharffenberg Apartments lub Operator wysyła na podany przez Gościa adres e-mail numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty w wysokości 30% ceny wynikającej z cennika za planowany pobyt w przypadku rezerwacji w taryfie Zwrotnej lub 100% ceny. Po zaksięgowaniu płatności zaliczki na rachunku Scharffenberg Apartments rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej, o czym niezwłocznie informowany jest Gość dokonujący rezerwacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przez niego adres mailowy.

6. Rezerwacja w taryfie Zwrotnej zawarta bezpośrednio w Scharffenberg Apartments może zostać anulowana mailowo, pisemnie, przez telefon, sms, poprzez witrynę internetową, do której odnośnik (link) przekazany został w wiadomości e-mail informującej o potwierdzeniu rezerwacji lub osobiście. 

7. Rezerwacja w taryfie Zwrotnej zawarta za pośrednictwem Operatora może zostać anulowana wyłącznie w sposób określony przez Operatora, za jego pośrednictwem.

8. W przypadku, gdyby rezerwacja dokonana w taryfie Zwrotnej została anulowana w okresie krótszym niż 2 dni przed dniem planowanego przyjazdu, Gość zobowiązany jest do zapłaty całości ceny należnej za planowany pobyt.

9. W sytuacji, gdyby anulowanie rezerwacji dokonanej w taryfie Zwrotnej dokonane zostało w terminie dłuższym niż 2 dni przed dniem planowanego przyjazdu Gościowi przysługuje zwrot przedpłaconej części ceny. Scharffenberg Apartments dokona zwrotu w terminie 3 dni roboczych, zgodnie z dyspozycją klienta lub w sposób odpowiadający dokonaniu płatności.

10. Dla rezerwacji zawieranych za pośrednictwem Operatora mogą występować odrębne zasady odwoływania rezerwacji oraz odrębne formy i terminy zwrotu należności, określone przez regulamin wewnętrzny Operatora.

11. Zmiana terminu rezerwacji nie jest możliwa, chyba że Scharffenberg Apartments wyrazi zgodę na zmianę ze względu na dostępność apartamentów w danym terminie. Dotyczy to również przedłużenia trwającego pobytu na życzenie Gościa.

12. Gość jest odpowiedzialny za poprawność podawanych danych w formularzu rezerwacyjnym oraz prawidłowe określenie planowanej daty przyjazdu i wyjazdu.

§ 4 - Zameldowanie

1. Gość zobowiązany jest do ustalenia z Scharffenberg Apartments dokładnej godziny przyjazdu najpóźniej na 24 godziny przed datą przyjazdu celem przygotowania apartamentu i kluczy do apartamentu przez personel Scharffenberg Apartments.

2. Apartament jest do dyspozycji gości od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu (chyba, że wskazano inaczej w potwierdzeniu rezerwacji).

3. Zameldowanie odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem Gościa. Po zameldowaniu Gość otrzymuje klucz do apartamentu wraz z chipem do bram wejściowych oraz zostanie mu zaprezentowany apartament.

4. Scharffenberg Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa, który znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Scharffenberg Apartments m.in. wyrządzając szkodę w mieniu Scharffenberg Apartments lub w mieniu, lub zdrowiu, innych Gości, pracowników Scharffenberg Apartments lub w inny sposób zakłócał spokój w Scharffenberg Apartments. 

W takiej sytuacji Gościowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i w związku z tym zwrot przedpłaty dokonanej przy rezerwacji apartamentu, jak również zobowiązany jest on do uiszczenia całości ceny zgodnie z dokonaną rezerwacją.

5. Wymeldowanie odbywa się w dniu wyjazdu Gości, zgodnie z dokonaną rezerwacją, w godzinach 8:00-11:00. Odbiór kluczy dokonuje się w apartamencie zajmowanym przez Gościa w obecności upoważnionej osoby ze strony Scharffenberg Apartments.

6. Pozostawanie przez Gościa w apartamencie lub pozostawienie rzeczy w apartamencie po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie pobytu bez zgody Scharffenberg Apartments. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, Gość zobowiązany jest do zapłaty ceny za pół Doby Pobytowej, chyba że opuszczenie pokoju następuje po godz. 14.00 wówczas Gość zobowiązany jest do zapłaty ceny za pełną Dobą Pobytową.

7. Wymeldowując się z Scharffenberg Apartments Gość zobowiązany jest zabrać wszelkie przedmioty osobistego użytku. W przypadku ich pozostawienia w apartamencie zostaną one odesłane przez Scharffenberg Apartments na wskazany przez Gościa adres na jego koszt i ryzyko. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji w ciągu 3 miesięcy Scharffenberg Apartments jest uprawnione do protokolarnego przekazania pozostawionych przedmiotów uprawnionym organom administracji publicznej.

§ 5 - Reklamacje

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące prawidłowości wykonywania umowy rezerwacyjnej lub niezgodności z niniejszym regulaminem, dla ułatwienia i przyspieszenia procesu reklamacyjnego, mogą być - oprócz drogi pisemnej lub ustnej - kierowane na adres e-mail: apartments@scharffenberg.pl w temacie wpisać należy „Reklamacja” i podać datę pobytu lub pod numerem telefonu +48 531 280 005. Scharffenberg Apartments poczyni wszelkie starania, aby niezwłocznie usunąć jakiekolwiek uchybienia.

2. Wszelkie reklamacje złożone przez Gości rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej złożenia.

3. Scharffenberg Apartments świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Goście proszeni są o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Biurze celem niezwłocznego usunięcia niedogodności.

§ 6 - Przepisy porządkowe

1. W Scharffenberg Apartments, na terenie całego obiektu, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i korzystania z otwartego ognia. Gość niestosujący się do zakazu palenia tytoniu zostanie obciążony kosztem dearomatyzacji pomieszczenia w kwocie 500 €. Obciążenie może zostać nałożone także jeżeli w wynajmowanym apartamencie lub w części wspólnej obiektu będzie wyczuwalna woń dymu papierosowego lub uzasadnione przypuszczenie, że zakaz palenia został złamany.

2. W Scharffenberg Apartments obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 w nocy do 8:00 następnego dnia. W godzinach ciszy nocnej Gość i osoby korzystające z usług apartamentów mają obowiązek zachowywania się w sposób niezakłócający pobytu innych Gości.

3. Goście zobowiązani są zgłosić Scharffenberg Apartments obecność dzieci do lat 6 (ich pobyt jest bezpłatny na łóżku z rodzicami lub we własnym łóżeczku albo łóżeczku zapewnionym przez Scharffenberg Apartments we własnym zakresie). Liczba osób mogących przebywać w apartamencie jest ograniczona do liczby osób podanej w ofercie.

4. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 8:00 do 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do apartamentu według aktualnego Cennika dostępnego w Biurze apartamentów oraz dostępnego na stronie internetowej.

5. Wprowadzenie przez Gości kotów i psów do Scharffenberg Apartments nie podlega dodatkowej opłacie. Właściciel psa jest zobowiązany do prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu na terenie obiektu oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę. Właściciel zwierzęcia odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzę na zasadach ogólnych. Ponadto jest zobowiązany do dopilnowania, aby zachowanie zwierzęcia nie zakłócało spokoju pozostałych Gości.

6. Wprowadzenie przez Gości innych zwierząt niż koty i psy do Scharffenberg Apartments wymaga zgody Scharffenberg Apartments.

7. Goście odpowiedzialni są za zabezpieczanie apartamentu przed kradzieżą. Należy dokładnie zamykać drzwi i okna przed każdorazowym opuszczeniem apartamentu, starannie zabezpieczać klucze i chip do domofonu, nie przekazywać klucza ani chipa osobom trzecim. Za zagubienie lub zniszczenie klucza z chipem obowiązuje opłata w wysokości 300 złotych obejmująca koszty usługi ślusarskiej wraz z wymianą zamka na nowy oraz dorobieniem nowych kluczy.

8. Goście zobowiązani są do należytego dbania o stan apartamentu. Należy wyłączać zbędne oświetlenie, każdorazowo podczas opuszczania apartamentu wyłączać klimatyzację, zamykać zbędny wypływ wody, wyłączać niepotrzebne urządzenia elektryczne.

9. Z uwagi na bezpieczeństwo Gości i mienia Scharffenberg Apartments zabronione jest używanie w apartamentach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższy zapis nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz zasilaczy komputerowych.

10. Goście zobowiązani są do pozostawienia wynajmowanego Apartamentu w stanie identycznym do zastałego podczas zameldowania. Jeżeli podczas wymeldowania obsługa lub pracownik Scharffenberg Apartments stwierdzą że stan Apartamentu znacząco odbiega od stanu w którym Apartament został przekazany, Scharffenberg Apartments zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty dodatkowej zgodnej z Cennikiem, obejmującej koszt sprzątania Apartamentu.

11. W przypadku rażącego naruszania norm współżycia społecznego i komfortu pozostałych użytkowników lub naruszenie zapisów Regulaminu Scharffenberg Apartments, Scharffenberg Apartments zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościom umowy bez prawa zwrotu uiszczonej już kwoty za niewykorzystany pobyt.

12. Gość jest odpowiedzialny na zasadach ogólnych za wyrządzone przez niego szkody w mieniu lub zaginięcie przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń technicznych znajdujących się w Scharffenberg Apartments.

13. W Scharffenberg Apartments zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich. W przypadku zakłócenia ciszy i porządku lub nieobyczajnego zachowania Gość ponosi wszelką odpowiedzialność za spowodowanie konieczności przeprowadzenia interwencji przez Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną lub inne służby. Kosztami przeprowadzenia akcji Scharffenberg Apartments obciąży Gościa za każdą interwencję wywołaną przez zachowanie Gościa w tym samym zakresie w jakim kosztami obciążono Scharffenberg Apartments.

14. Każdorazowe użycie alarmu przeciwpożarowego w przypadku innym niż pożar spowodowany przez osobę lub czynniki trzecie skutkuje nałożeniem na Gościa kary w wysokości 500 €. Gość ponosi wszelką odpowiedzialność za spowodowanie konieczności przeprowadzenia interwencji przez Straż Pożarną lub inne służby w związku z użyciem alarmu przeciwpożarowego. Kosztami przeprowadzenia akcji Scharffenberg Apartments obciąży Gościa za każdą interwencję wywołaną przez zachowanie Gościa w tym samym zakresie w jakim kosztami obciążono Scharffenberg Apartments. Nieuzasadnione użycie gaśnicy lub hydrantu skutkuje nałożeniem na Gościa kary w wysokości wyrządzonych szkód.

Palenie w Apartamencie i/lub wywołanie trwałych skutków w postaci pozostawionego zapachu - opłata na rzecz dearomatyzacji pomieszczenia - 500 €

§ 7 - Postanowienia końcowe

1. Warunkiem dokonania rezerwacji w Scharffenberg Apartments jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. W zakresie odpowiedzialności Scharffenberg Apartments za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do apartamentów stosuje się przepisy art. 846-849 Kodeksu cywilnego. Jeżeli rzeczy Gościa nie zostaną złożone na przechowanie do depozytu recepcji odpowiedzialność Scharffenberg Apartments podlega ograniczeniu. Scharffenberg Apartments zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty zagrażają bezpieczeństwu lub mających wielką wartość lub jeżeli są znacznych rozmiarów. 

3. Dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone osobie korzystającej z usług Scharffenberg Apartments, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych - przysługuje Scharffenberg Apartments ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych. Prawo to podlega przepisom o ustawowym prawie zastawu wynajmującego.

4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Scharffenberg Apartments, a Gościem jest prawo polskie. W przypadku zaistnienia sporu niedającego się rozstrzygnąć na drodze polubownej właściwym będzie polski sąd powszechny miejscowo właściwy dla miejsca położenia apartamentów.

5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Scharffenberg Apartments może odmówić dalszego świadczenia usług osobie naruszającej regulamin. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Scharffenberg Apartments reprezentowanych przez pracowników obiektu – uregulowania należności za dotychczas spełnione świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione szkody oraz opuszczenia terenów apartamentów.

Załącznik nr. 1 do Regulaminu

Cennik usług w Scharffenberg Apartments in Cracow 

Dodatkowe łóżko – 100 PLN za 1 łóżko za 1 dobę pobytową
Rozkładane łóżeczko turystyczne – 30 PLN za cały pobyt
Sprzątanie dodatkowe – opłata na rzecz usługi sprzątania Apartamentu – 100 PLN
Zgubienie klucza do Apartamentu – opłata na rzecz usługi ślusarskiej/wymiany zamka – 300 PLN 
Palenie w Apartamencie  – 500 €