Regulamin - formularz kontaktowy

Regulamin korzystania Użytkowników z Formularza kontaktowego

 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego  dostępnego na stronie internetowej http://scharffenberg.pl/pl/kontakt, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

 

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej http://scharffenberg.pl/pl/kontakt zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.

2. Użytkownik – osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

3. Administrator - Katarzyna Bobilewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Bobilewicz z siedzibą w Krakowie (31-006), ul Grodzka 3,  NIP 5730250798, REGON 150933037 

 

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do Formularza kontaktowego

1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.

2. Administrator zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.

3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Administratora, w zakresie tematycznym w nim określonym.

 

IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika

1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

- wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię, adres e-mail, telefon, treść wiadomości,
- potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
- potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
- potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Send”.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

 

V. Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.

2. Administrator oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego, mają:

- walor informacyjny,
- nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Administrator
- Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od Administrator lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej http://scharffenberg.pl/pl/kontakt.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Katarzyna Bobilewicz z siedzibą w Krakowie (31-006), ul Grodzka 3, NIP 5730250798, REGON 150933037. Dane kontaktowe: e-mail: apartments@scharffenberg.pl.     Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji o które prosi Użytkownik.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi formularza kontaktowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.