§ 1 - Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, w szczególności dokonywania i anulowania rezerwacji, terminów i sposobów dokonywania płatności, sposobów potwierdzania rezerwacji i wnoszenia reklamacji, zbierania danych osobowych klientów Scharffenberg Apartments, zasad zameldowywania i wymeldowywania oraz opisuje powinności Scharffenberg Apartments i Gości w Scharffenberg Apartments.

2. Poszczególne określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

a) Scharffenberg Apartments – działalność polegającą na wynajmie krótkoterminowym apartamentów mieszczących się przy ul. Grodzkiej 3 w Krakowie, tel. +48 12 307 13 11, e-mail: apartments@scharffenberg.pl  - prowadzoną przez Katarzynę Bobilewicz lub podmiot prowadzący tę działalność albo obiekt w którym ta działalność jest prowadzona,

b) Gość - osoba przebywająca na terenie lub w obiekcie Scharffenberg Apartments i korzystająca z usług Scharffenberg Apartments, jak również osoby dokonujące rezerwacji apartamentu na odległość,

c) Operator - operator systemu rezerwacji online, który działa na rzecz i w imieniu Scharffenberg Apartments – Katarzyna Bobilewicz, ul. Grodzka 3, 31-006 Kraków,
NIP 573-025-07-98,  REGON 150933037,

d) Doba pobytu (pobytowa) – okres pobytu Gościa w Scharffenberg Apartments począwszy od godz. 16:00 do godz. 11:00 dnia następnego,

e) Umowa rezerwacji apartamentu – umowa zawarta z Scharffenberg Apartments lub Operatorem określająca warunki i zakres korzystania z usług Scharffenberg Apartments,

f) Cennik – stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu, zestawienie oferty cenowej wraz z podaniem cen i opłat za poszczególne usługi lub świadczenia świadczone przez Scharffenberg Apartments – podane do publicznej wiadomości i dostępne na stronie internetowej Scharffenberg Apartments,

g) Okres bezpłatnej anulacji – okres przed datą planowanego przyjazdu do Scharffenberg Apartments podczas którego Gość może anulować/odwołać Umowę rezerwacji apartamentu bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.

h) Rzecz wniesiona - rzecz, która w czasie korzystania przez gościa z usług Scharffenberg Apartments znajduje się w obiekcie apartamentów albo znajduje się poza nim, a została powierzona Scharffenberg Apartments lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym; rzeczą wniesioną jest również rzecz, która w krótkim, zwyczajowo przyjętym okresie poprzedzającym lub następującym po tym, kiedy gość korzystał z usług Scharffenberg Apartments, została powierzona Scharffenberg Apartments lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym; pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione. Scharffenberg Apartments może za nie odpowiadać jako przechowawca, jeżeli została zawarta w tym zakresie odrębna umowa przechowania. Scharffenberg Apartments nie prowadzi stałej bagażowni, z uwagi na tę okoliczność do zabezpieczenia bagażu w braku odmiennych ustaleń zobowiązany jest wyłącznie Gość.

3. Regulamin oraz inne dokumenty w nim wymienione dostępny jest do wglądu na stronie Internetowej: www.scharffenberg.pl