§ 7 - Postanowienia końcowe

1. Warunkiem dokonania rezerwacji w Scharffenberg Apartments jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. W zakresie odpowiedzialności Scharffenberg Apartments za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do apartamentów stosuje się przepisy art. 846-849 Kodeksu cywilnego. Jeżeli rzeczy Gościa nie zostaną złożone na przechowanie do depozytu recepcji odpowiedzialność Scharffenberg Apartments podlega ograniczeniu. Scharffenberg Apartments zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty zagrażają bezpieczeństwu lub mających wielką wartość lub jeżeli są znacznych rozmiarów. 

3. Dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone osobie korzystającej z usług Scharffenberg Apartments, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych - przysługuje Scharffenberg Apartments ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych. Prawo to podlega przepisom o ustawowym prawie zastawu wynajmującego.

4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Scharffenberg Apartments, a Gościem jest prawo polskie. W przypadku zaistnienia sporu niedającego się rozstrzygnąć na drodze polubownej właściwym będzie polski sąd powszechny miejscowo właściwy dla miejsca położenia apartamentów.

5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Scharffenberg Apartments może odmówić dalszego świadczenia usług osobie naruszającej regulamin. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Scharffenberg Apartments reprezentowanych przez pracowników obiektu – uregulowania należności za dotychczas spełnione świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione szkody oraz opuszczenia terenów apartamentów.